FarmSoft PG 2017

FarmSoft PG20 je domaći integrisani agro softver za evidentiranje i praćenje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava koji se sastoji iz sledećih modula:

Knjiga gazdinstva

Podmoduli Knjige gazdinstva su:
•    unos podataka o gazdinstvu i otvaranje poslovne godine,
•    unos podataka o radnicima,
•    unos podataka o katastarskim parcelama,
•    unos podataka o objektima,
•    unos podataka o pogonskim mašinama,
•    unos podataka o priključnim mašinama,
•    unos podataka o poslovnim partnerima,
•    unos podataka o proizvedenoj robi i repromaterijalu,
•    unos podataka o tarifnim grupama,
•    kreiranje normativa za ishranu životinja i
•    unos podataka za utvrđivanje kvaliteta biljne proizvodnje.

Ratarstvo

Podmoduli Ratarstva su:
•    kreiranje poljoprivrednih tabli (blokova) i unos plana ratarske proizvodnje,
•    unos radnih naloga sa troškovima operacija (obrade zemljišta, đubrenje zemljišta, setva, nega biljaka, žaštita biljaka, žetva)
•    unos analize zemljišta i
•    izveštaji (štampanje izveštaja ratarske proizvodnje, štampanje knjige polja, štampanje liste kalkulacija ratarske proizvodnje, štampanje liste zbirne kalkulacije svih ratarskih kultura, štampanje liste radnih naloga za godinu, štampanje liste radnih naloga za ratarsku kulturu, štampanje liste radnih naloga za ratarske operacije, štampanje liste za korišćenje pogonskih mašina, štampanje liste za korišćenje priključnih mašina, štampanje lista o utrošenim radnim časovima po radniku).

Povrtarstvo

Podmoduli Povrtarstva su:
•    kreiranje poljoprivrednih tabli (blokova) i unos plana povrtarske proizvodnje,
•    unos radnih naloga sa troškovima operacija (obrade zemljišta, đubrenje zemljišta, setva/sadnja, nega biljaka, žaštita biljaka, žetva/berba)
•    unos analize zemljišta i
•    izveštaji (štampanje izveštaja povrtarske proizvodnje, štampanje knjige polja, štampanje liste kalkulacija povrtarske proizvodnje, štampanje liste zbirne kalkulacije svih povrtarskih kultura, štampanje liste radnih naloga za godinu, štampanje liste radnih naloga za povrtarsku kulturu, štampanje liste radnih naloga za povrtarske operacije, štampanje liste za korišćenje pogonskih mašina, štampanje liste za korišćenje priključnih mašina, štampanje lista o utrošenim radnim časovima po radniku).

Voćarstvo

Podmoduli Voćarstva su:
•    kreiranje poljoprivrednih tabli (blokova) i unos plana voćarske proizvodnje,
•    unos radnih naloga sa troškovima operacija (obrade zemljišta, đubrenje zemljišta, sadnja, nega biljaka, žaštita biljaka, berba)
•    unos analize zemljišta i
•    izveštaji (štampanje izveštaja voćarske proizvodnje, štampanje knjige polja, štampanje liste kalkulacija voćarske proizvodnje, štampanje liste zbirne kalkulacije svih voćarskih kultura, štampanje liste radnih naloga za godinu, štampanje liste radnih naloga za voćarsku kulturu, štampanje liste radnih naloga za voćarske operacije, štampanje liste za korišćenje pogonskih mašina, štampanje liste za korišćenje priključnih mašina, štampanje lista o utrošenim radnim časovima po radniku).

Govedarstvo sa proizvodnjom kravljeg mleka

Podmoduli Govedarstva sa proizvodnjom kravljeg mleka su:
•    unos matičnih podataka goveda,
•    unos promene statusa goveda,
•    unos količine proizvedenog mleka,
•    unos podataka o kontroli mlečnosti krava,  
•    unos podataka o statusu režima ishrane goveda,
•    unos podataka o osemenjavanju krava,
•    unos podataka o zasušivanju krava,  
•    unos podataka o telenju krava,
•    unos podataka o lečenju goveda,
•    unos podataka o odlasku goveda sa farme i
•    izveštaji (štampanje izveštaja – registar grla, štampanje izveštaja – karton grla, štampanje izveštaja - dnevnik farme, štampanje izveštaja o proizvodnji mleka, štampanje izveštaja – snimak stanja na farmi, štampanje izveštaja o laktaciji).

Ovčarstvo sa proizvodnjom ovčijeg mleka

Podmoduli Ovčarstva sa proizvodnjom ovčijeg mleka su:
•    unos matičnih podataka ovaca,
•    unos promene statusa ovaca,
•    unos količine proizvedenog mleka,
•    unos podataka o kontroli mlečnosti ovaca,  
•    unos podataka o statusu režima ishrane ovaca,
•    unos podataka o osemenjavanju ovaca,  
•    unos podataka o zasušivanju ovaca,  
•    unos podataka o jagnjenju ovaca,
•    unos podataka o lečenju ovaca,
•    unos podataka o odlasku ovaca sa farme i
•    izveštaji (štampanje izveštaja – registar grla, štampanje izveštaja – karton grla, štampanje izveštaja - dnevnik farme, štampanje izveštaja o proizvodnji mleka, štampanje izveštaja – snimak stanja na farmi, štampanje izveštaja o laktaciji).

Kozarstvo sa proizvodnjom kozijeg mleka

Podmoduli Kozarstva sa proizvodnjom kozijeg mleka su:
•    unos matičnih podataka koza,
•    unos promene statusa koza,
•    unos količine proizvedenog mleka,
•    unos podataka o kontroli mlečnosti koza,  
•    unos podataka o statusu režima ishrane koza,
•    unos podataka o osemenjavanju koza, ,
•    unos podataka o zasušivanju koza,  
•    unos podataka o jarenju koza,
•    unos podataka o lečenju koza,
•    unos podataka o odlasku koza sa farme i
•    izveštaji (štampanje izveštaja – registar grla, štampanje izveštaja – karton grla, štampanje izveštaja - dnevnik farme, štampanje izveštaja o proizvodnji mleka, štampanje izveštaja – snimak stanja na farmi, štampanje izveštaja o laktaciji).

Svinjarstvo

Podmoduli Svinjarstva su:
•    unos matičnih podataka svinja,
•    unos promene statusa svinja,   
•    unos podataka o statusu režima ishrane svinja,
•    unos podataka o osemenjavanju svinja,
•    unos podataka o prasenju svinja,
•    unos podataka o lečenju svinja,
•    unos podataka o odlasku svinja sa farme i
•    izveštaji (štampanje izveštaja – registar grla, štampanje izveštaja – karton grla, štampanje izveštaja - dnevnik farme,  štampanje izveštaja – snimak stanja na farmi).

Otvoreni tov životinja

Podmoduli za otvoreni tov životinja su:
•    unos brojnog stanja životinja po kategorijama,
•    unos utroška hrane po kategorijama,
•    unos podataka o osemenjavanju životinja,
•    unos podataka o okotu životinja,
•    unos podataka o lečenju životinja,
•    unos podataka o uginuću i škartiranju životinja,  
•    unos podataka o prodaji životinja i
•    izveštaji (štampanje izveštaja – stanje na farmi za period, štampanje izveštaja o gravidnosti životinja za period, štampanje izveštaja o stanju životinja u boksovima za okot, štampanje izveštaja – karton životinja koji imaju ID broj, štampanje liste o škartiranim i uginulim životinja za period, štampanje liste prodaje životinja za period).

Usluge trečim licima i praćenje troškova domaćinstva

Podmoduli Usluge trećim licima I praćenje troškova domaćinstva su:
•    unos nastalih troška poljoprivredne operacije (usluga) drugim licima
•    unos troškova domaćinstva
•    izveštaji (štampanje izveštaja za izvršene usluge trećim licima I štampa izveštaja troškova domaćinstva). 

Skladištenje proizvedene robe

Podmoduli Skladištenja proizvedene robe su:
•    unos prijema robe u skladište,
•    unos otpreme robe iz skladišta i
•    izveštaji (štampanje izveštaja po vlasnicima, štampanje izveštaja po poljoprivrednoj kulturi, štampanje vlasničkog lista, štampanje vagarskog dnevnika, štampanje zaliha po svim skladištima).

Komercijala (nabavka i prodaja)

Komercijala (nabavka i prodaja)
•    unos podataka o kupljenoj robi i repromaterijalu za planiranu poljoprivrednu proizvodnju,
•    unos podataka o prodaji proizvedene robe sa izdavanjem računa i
•    izveštaji (štampa kataloga repromaterijala i proizvedene robe, štampa kartica repromaterijala i proizvedene robe,  štampa kataloga poslovnih partnera, štampanje knjige prihoda i rashoda, štampa knjige ulaznih faktura, štampa knjige izlaznih računa, štampa prometa za poslovnog partnera – sintetika, štampa prometa za poslovnog partnera – analitika, štampa repromaterijala i druge robe po poslovnim partnerima).

Prosto knjigovodstvo

Podmoduli Prostog knjigovodstva su:
•    unos podataka za vođenje PK1 knjige,
•    unos podataka za vođenje knjige ulaznih računa KUR,
•    unos podataka za vođenje izlaznih računa KIR,
•    štampanje izveštaja za obračun PDV-a za propisani period.


Dodatne povoljnosti za upotrebu FarmSoft PG20
FarmSoft PG20 projektovan je da evidentira i prati organsku proizvodnju i agro proizvodnju koja se sprovodi po Global GAP standardu.

Farm Soft PG20 može preko servera i interneta da poveže, evidentira i prati poslovanje udaljenih radnih jedinica poljoprivrednog gazdinstva.

Cene:
Mesečna licenca: 1.500 rsd
Godišnja licenca: 15.000 rsd
Stalna licenca: 60.000 rsd

logo

Užička 34
26365 Veliki Gaj
Srbija

Telefoni: 066242842
Email: office@farmsoft.rs

Da li ste posetili?

Najnovije

Copyright © Farmsoft.rs - Izrada: Dizajn Studio ClickMan